Privacybeleid & Algemene voorwaarden

1) Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking
tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder
andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de
ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en
materialen en dergelijke.

2) Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Lazzarella zijn vrijblijvend.
Een overeenkomst met Lazzarella komt tot stand door acceptatie van de door Lazzarella uitgebrachte offerte. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden
afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

3) Gastenaantal

De kostenbegroting is gebaseerd op het aantal gasten zoals overeengekomen in de
overeenkomst. Indien er een wijziging in het aantal gasten plaatsvindt, heeft dit gevolgen
voor de prijsberekening van de overeenkomst. Naast de kosten van food & drank zijn ook
factoren zoals personele inzet en benodigde materialen berekend op het aantal gasten zoals
vermeld in de offerte of overeenkomst. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer zo snel
mogelijk te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen ontstaan die afwijken van offerte of
overeenkomst. Indien de wijziging zich voordoet in het offertestadium dan zal de
opdrachtnemer zich inzetten de best passende oplossing te vinden. Zodra de opdracht
definitief is vastgelegd in een overeenkomst heeft opdrachtgever getekend voor een
minimaal aantal gasten.


Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal,
worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte
of overeenkomst extra in rekening gebracht.


Vermindering van het overeengekomen gastenaantal met verrekening van kosten is mogelijk
tot 7 werk dagen voor aanvang van de catering tot een maximum van 5 % van het
overeengekomen gastenaantal.


Is de verlaging van het aantal gasten hoger dan 5%, dan is opdrachtnemer gerechtigd de
prijzen aan te passen volgens onderstaand schema:
Verlaging aantal gasten Verhoging prijs Lazzarella


0-5% 0,0%
5-10% 5,0%
10-15% 10,0%
15-20% 12,5%
20-25% 15,0%
25-30% 17,5%
30%+ 20,0%

4) Prijzen

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende
prijzen. Lazzarella behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van
offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten
voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze
aan cliënt in rekening brengen.


Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege
worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze zoveel mogelijk vooraf bekendmaken.
Opdrachtnemer is gerechtigd van overheidswege opgelegde verhogingen in belastingen, accijnzen of sociale lasten aan opdrachtnemer door te berekenen.

5) Betaling

Betalingen dienen te geschieden 7 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

  • 25% van de overeengekomen opdrachtwaarde als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen.
  • 75% van de overeengekomen opdrachtwaarde dient opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst te hebben aanbetaald
  • Het restant van de overeengekomen opdrachtwaarde wordt door opdrachtnemer aansluitend aan de uitvoering van de overeenkomst als eindafrekening gefactureerd onder verrekening van voornoemde aanbetalingen. Voor elk van de betaalmomenten stuurt opdrachtnemer tijdig een factuur aan opdrachtgever.
  • De eindafrekening voorziet in een nauwkeurige specificatie van de verleende diensten en van een specificatie op nacalculatie te factureren diensten alsmede een specificatie van de B.T.W.
  • Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. Lazzarella mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor Lazzarella verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Lazzarella verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende
    tegenvordering uitdrukkelijk door Lazzarella is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6) Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Lazzarella blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

7) Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als
schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het
desbetreffende goederen of diensten van Lazzarella in een overeenkomst vermelde
bedrag verschuldigd.
Minder dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 75%
Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 25%
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een
annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als
onderaannemer van Lazzarella als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten
welke Lazzarella aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze
annuleringskosten kunnen afwijken van de Lazzarella annuleringskosten.
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan
Lazzarella te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan
van de datum van ontvangst van dit schrijven door Lazzarella.

8) Tussentijdse beëindiging

Lazzarella is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met
onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of
gedeeltelijk te ontbinden indien cliënt een of meer verplichtingen jegens Lazzarella niet
nakomt. Lazzarella is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te
zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt
verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
Lazzarella is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt
heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. Lazzarella
is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling
cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Lazzarella niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op
de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover
schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde
neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement
waarbinnen Lazzarella zijn vestiging heeft.

9) Te leveren goederen en diensten

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Lazzarella is gebaseerd op de door
cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is Lazzarella niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

10) Aanwezigheid

Cliënt is verantwoordelijk voor:
• een goede bereikbaarheid.
• voldoende parkeergelegenheid.
• voldoende stroomvoorziening binnen een straal van 25 meter van de plaats van de catering.
• eventuele wateraansluiting met (wasmachine)kraan met schroefdraad binnen een straal van
25 meter van de plaats van de catering indien hier om gevraagd is

11) Overmacht

In geval van overmacht heeft Lazzarella het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar
verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of
gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
• Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd
voor de uitvoering van een overeenkomst.
• Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
• Weersomstandigheden.
• Onlusten.
• Stakingen.
• Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en
energieleveringen.
• Brand of ongevallen.
• Transportbelemmeringen.
• Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
• Iedere storing in de geregelde productie.
• Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

12) Aansprakelijkheid

Lazzarella is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe
te rekenen aan Lazzarella terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot
50% van de overeengekomen prijs en Lazzarella nimmer aansprakelijk zal worden gesteld
voor gevolgschade.

13) Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten

Lazzarella behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in
strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of
te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met
de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Lazzarella heeft te allen
tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met
de goede naam of met de belangen van Lazzarella te weigeren of de order en/of
opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit
zich op een later tijdstip manifesteert. Lazzarella heeft het recht in geval van
toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de
voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan
evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig
beëindigen van de order en/of opdracht.

14) Toepasselijkheid

Op de door Lazzarella aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het
Nederlandse recht van toepassing.

15) Privacy

Persoonlijke informatie wordt door ons niet doorverkocht of op andere wijze verstrekt aan
andere bedrijven voor de marketing van hun eigen producten of diensten.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens.

We streven ernaar de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, te beschermen. Dit
doen we zowel tijdens de verstrekking van de gegevens als na de ontvangst ervan. Geen
enkele methode om informatie via internet over te maken of elektronisch te bewaren is
echter 100% veilig. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke
informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige staat van de
technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te
beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Cookie- en trackingtechnologieën.

De site kan automatisch informatie verzamelen als u aan het bladeren bent, zoals
internetserviceprovider, browsertype en -versie, besturingssysteem en apparaattype,
gemiddelde tijd besteed op onze site(s), bezochte pagina‘s, de door u verkregen informatie,
het internetprotocoladres (IP-adres) gebruikt om uw computer met het internet te verbinden
en andere relevante gegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid.

Lazzarella behoudt zich het recht voor het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen naar
eigen goeddunken en bericht hierover op de thuispagina van de website wanneer we
materiële wijzigingen doorvoeren in het privacybeleid en dit voordat de wijziging van kracht
wordt. Als u vanwege deze wijzigingen de manier wilt aanpassen waarop Lazzarella uw
persoonlijke gegevens kan gebruiken, kunt u dit doen door een mail te sturen naar
info@lazzarella.nl

Cucina Mobile - De authentieke smaak van Napels

La Dolce Vita

La Dolce Vita, dat is een gevoel van pure verwennerij en genot. Bij Lazzarella weten we hoe belangrijk het is om van het leven te genieten en dat is precies wat we willen delen met onze gasten.

Onze passie voor de Italiaanse keuken en onze zorgvuldig geselecteerde producten uit Napels/Italië zorgen ervoor dat elke hap een ware smaakbeleving is.

Bel ons op 0413 288 647